dijous, 30 d’abril de 2009

És possible transformar l’avaluació? Què entenem per l’avaluació?

Avaluar implica recollir informació, analitzar-la, fer un judici sobre el resultat d'aquesta anàlisi. Aquest judici ha d'anar associat a la presa de decisions. Això tan simple és el que fem en qualificar un exercici. Analitzem les respostes dels alumnes i donem una qualificació d'acord amb els criteris d'avaluació. També orientem l'alumne sobre la insuficiència o incorreccions de les seves respostes (sovint escrivint anotacions en vermell al marge dels exercicis o en un full de la llibreta).


Sens dubte el que acabem de repassar s'inclou en el concepte d'avaluació, però NO ÉS L'AVALUACIÓ.

El concepte d’avaluació inclou també aquells procediments que fem servir amb la finalitat d'adaptar el procés didàctic als progressos i problemes d'aprenentatge observats en el nostre alumnat (funció reguladora per tal que els mitjans de formació responguin a les característiques dels estudiants). Hi ha professors que se situen molt bé a l'aula i formulen aquelles preguntes que fan centrar els alumnes sobre el grau d'aprenentatge que estan assolint.

Normalment proposen activitats associades a les explicacions i lectures que els poden proporcionar una idea del nivell d'aprenentatge dels continguts que pretenen ensenyar. Fan servir breus qüestionaris, mapes conceptuals, situacions problema, ... que unes vegades es resolen en grup, en la línia d'incrementar la interacció, però d'altres són individuals. Altres cops proposen alguna taula o formulari que ajuda als nois i noies a situar-se sobre el grau d’aprenentatge que estan desenvolupant en relació als conceptes clau.

Aquest seguiment del que l'alumne va produint els permet de personalitzar algunes activitats, d'aclarir dubtes individuals. Si a tot plegat s'hi afegeixen activitats per tal de comunicar els objectius d’aprenentatge, i per compartir els objectes d’avaluació i negociar els criteris, es promou la reflexió sobre els aprenentatges assolits i les dificultats experimentades.

Això també és avaluació, una avaluació orientada més cap a l'aprenentatge i menys cap a la qualificació.